Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Ngọc Toán (2014)

 • Nêu quy định tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013. Một số điểm thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính trong Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) và Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Nhận xét một số điểm mới về tổ chức đơn vị hành chính trong Hiến pháp 2013 qua quá trình sửa đổi. Trình bày một số kiến nghị nhằm hiện thực hóa tinh thần&...

 • 2014


 • Nguyễn Thị Thiện Trí (2014)

 • Electronic Resources; Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt là loại đơn vị hành chính lãnh thổ được quy định từ Hiến pháp 1992, nhưng cho đến nay chưa có Luật quy định chi tiết, do đó thực tiễn nước ta gặp khó khăn trong việc thành lập loại lãnh thổ đặc biệt này. Giới thiệu những nội dung cơ bản về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thực tiễn thành lập các khu kinh tế ở nước&#...

 • -


 • Hoàng Ngọc Dũng (2014)

 • Giới thiệu mô hình Giải quyết khiếu nại hành chính ở Nhật Bản được thông qua hoạt động tư vấn hành chính do các chuyên gia tư vấn hành chính thực hiện.: Về tổ chức, các đặc điểm và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

 • -


 • Nguyễn Văn Hậu (2014)

 • Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính được thành lập năm 1993 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật Hành chính, sau đó năm 1997 bổ sung nhân sự và thành lập Khoa. Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.