Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Qua thực tiễn hơn 3 năm thi hành Luật tố tụng hành chính cho thấy, thủ tục đối thoại trong tố tụng hành chính vẫn chưa được thực hiện nhiều trên thực tế do các quy định về đối thoại trong Luật tố tụng hành chính còn rất thiếu như: việc ai có quyền yêu cầu đối thoại, trình tự, thủ tục và phương thức đối thoại; thành phần tham gia phiên đối thoại; xử lý kết quả đối thoại... Chính vì ...

 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Nhóm hành chính công châu Á là nhóm khu vực trực thuộc Viện Khoa học Hành chính quốc tế, bài viết giới thiệu về mục tiêu hoạt động, các ké hoạch chiến lược của AGPA

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Hồng Thái (2014)

 • Bài báo tập trung phân tích trình bày về bản chất trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các quyết định hành chính, các tổn hại về tinh thần, thực tiễn việc thực hiện bồi thường của nhà nước và nêu ra những ý kiến cần hoàn thiện Luật bồi thường nhà nước

 • -


 • Nguyễn Hữu Hải (2014)

 • Khái quát các thành tựu cơ bản của Khoa Hành chính học Học viện Hành chính quốc gia. Ðưa ra mục tiêu hoạt động chính trong những năm tới nhằm phát huy truyền thống của khoa : trong công tác giảng dạy, cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình...