Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Văn Gấm (2021-12)

 • Bài viết vận dụng tiếp cận tâm lý học trong chính sách công và làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn về tâm lý công chúng đối với quá trình chính sách công ở Việt Nam, như tâm lý công chúng đối với quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách công. Đồng thời, cũng tiếp cận tâm lý học trong chính sách công để tìm hiểu sự tthỏa mãn nhu cầu của chính sách đối với cộng đồ...

 • Bài trích


 • Vũ Đăng Minh (2021-12)

 • Trong những năm qua, Bộ Nội vụ luôn quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quản lý tài liệu điện tử ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Hải, Trịnh Thị Thủy (2021-12)

 • Bài viết khái quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thế Đức Tâm, Lê Bảo Khanh (2020-04-10)

 • Bộ Luật dân sự năm 2015 không đưa ra định nghĩa thế nào là “anh ruột, chị ruột, em ruột.” Trường hợp anh, chị, em cùng cha cùng mẹ hiển nhiên là anh, chị, em ruột. Tuy nhiên, trường hợp anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì có được xem là anh, chị, em ruột hay không? Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi trên, nhìn từ quy định của pháp luật qua các thời kỳ và ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy (2020-07-12)

 • Quản lý nhà nước về cư trú là việc chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật về cư trú để đặt ra các quy định nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền cư trú của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-07-19)

 • Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.