Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2022)

  • Cuốn sách tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ công chúng nói chung, quan hệ công chúng của Chính phủ nói riêng, giúp nhận diện đặc điểm của hoạt động quan hệ công chúng thông qua việc so sánh với các lĩnh vực liên quan như: Quảng cáo, marketing, dân vận và tuyên truyền. Việc phân tích rõ ràng thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam, từ đó đưa ra quan điểm và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2020)

  • Bài viết khái quát thực trạng công đoàn khi tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các nghiệp (DN) với 3 nội dung chính, bao gồm: Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính trong DN; Quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện tài chính công đoàn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong tình hình mới.