Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Bộ Nội vụ (2014)

 • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành địa phương có giải pháp mạnh mẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cần tìm ra các nguyên nhân, để có những biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu để nâng chỉ số cải cách hành chính trong những năm sau

 • 2000


 • Authors: Nguyễn Hải Hà (2000)

 • Electronic Resources; Trình bày một số kết quả bước đầu về cải cách hành chính ở Hà Nội: cải cách thể chế hành chính; tổ chức, sắp xếp bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ công chức. Đánh giá những tồn tại, bất cập về cải cách hành chính ở Hà Nội, tìm hiểu những nguyên nhân gây cản trở

 • 1997


 • Authors: Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và các yếu tố cấu thành của nó; Xác định các nguyên tắc, yêu cầu đối với cải cách thủ tục hành chính; Cơ cấu các văn bản về thủ tục hành chính; Các biện pháp đảm bảo về thể chế và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính • Authors: Phạm Ngọc Nhân (2014)

 • Trình bày những biện pháp cơ bản của Lê nin đã thực hiện để cải tiến bộ máy nhà nước theo phương châm "Thà ít mà tốt": i) Tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình hoạt động của bộ máy nhà nước, ii) Hợp lý hóa các tổ chức, biên chế, thực hành tiết kiệm, iii) Làm tốt công tác cán bộ

 • 1996


 • Authors: Vũ Thư (1996)

 • Ở bài viết này, chúng tôi đề cập chế định hồi tị với tư cách là một yếu tố của thủ tục hành chính, trong bối cảnh cải cách hành chính nói trên. Hồi tị là từ gốc Hán, có nghĩa là "lánh đi". Trong hệ thống pháp luật nước ta, với nghĩa đó, chế định hồi tị nói chung được hiểu là sự thay đổi bắt buộc đối với người tiến hành tố tụng trong những trường hợp pháp luật qui định, để hoạt động tố tụng có kết quả trong điều kiện khách quan, bảo đảm pháp chế.