Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Toán (2015)

 • Trên cơ sở khái quát hệ thống pháp luật về tổ chức đơn vị hành chính hiện hành ở nước ta, bài viết nhận xét và bình luận về những điểm hợp lý, bất hợp lý trong các quy định cụ thể về vấn đề này chiếu theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013. Từ đó bài viết đề xuất một vài kiến nghị nhằm đổi mới pháp luật về tổ chức đơn vị hành chính nước ta, góp phần thực thi h...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2017)

 • Một trong những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 là cho phép thành lập những đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt. Đây là quy định có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời, là cơ sở pháp lý để Việt Nam có thể thành lập những đơn vị HC-KT đặc biệt với mục tiêu thu hút đầu tư. Tài liệu này khảo sát kinh nghiệm ...

 • Tạp chí


 • Trần Thị Hiền (2011)

 • Bàn đến các hình thức xử phạt hành chính với các nội dung cụ thể: Nhận thức chung về hình thức xử phạt vi phạm hành chính; các yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật về hình thức xử phạt hành chính; thẩm quyền xử phạt nhằm hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2006)

 • Tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính; phân tích những biểu hiện chủ yếu của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính nhà nước và ảnh hưởng của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính tới việc cải cách bộ máy hành chính.

 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về định nghĩa “quyết định hành chính”. (2) Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. (3) Hình thức của quyết định hành chính được quy định trong Dự thảo luật. (4) Các biện pháp xử lý quyết định hành chính trái pháp luật trong Dự thảo Luật.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm gi...

 • Tạp chí


 • Lê Thị Thuý (2006)

 • Tìm hiểu thiết chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở Cộng hoà Pháp. Ở Pháp, bên cạnh các thiết chế giải quyết khiếu nại hành chính truyền thống là cơ quan hành chính nhà nước và toà án hành chính, trung gian hoà giải hành chính cũng là một mô hình giải quyết khiếu nại có nhiều ưu điểm và đạt hiệu quả hoạt động. Cơ quan hoà giải hành chính Pháp được thành lập theo Luật số 7-36 ngày 3-1...