Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Ngô Thành Can (2018-9-07)

  • Tìm hiểu những thông tin và kinh nghiệm trong việc tổ chức hệ thống công vụ chức nghiệp và những đổi mới trong mô hình công vụ ở Hàn Quốc. Rút ra những bài học cho các quốc gia đang áp dụng mô hình này, trong đó có Việt Nam.