Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 8-2009


  • Nguyễn Thị Thu Vân; Đinh Văn Minh; Hoàng Ngọc Giao; Trần Văn Sơn; Nguyễn Văn Kim; Nguyễn Thị Hạnh (2009)

  • Báo cáo này tóm tắt những kết quả quan trọng của dự án nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn bản chất của khiếu nại hành chính ở Việt Nam, cơ cấu giải quyết khiếu nại hành chính hiện thời, và cách thức cải thiện cơ cấu đó.

  • Bài trích


  • Lê Tuấn Phong (2019-07)

  • Trong thời gian qua, nhờ công cuộc cải cách dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai và được mệnh danh là "công xưởng thế giới" Bài viết này khái quát quá trình cải cách hành chính ở Trung Quốc hơn 40 năm qua; từ đó, nêu lên một số kinh nghiệm và đề xuất vận dụng trong thực tiễn cải cách ở nước ta hiện nay.