Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (-)

 • Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trục xuất hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích những bất cập trong các quy định pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Đồng (2017-06)

 • Hiện nay, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ; đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng&...

 • Luận án


 • Nguyễn Quỳnh Liên;  Advisor:Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Thoa (2020)

 • Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam theo các nhóm quy định cơ bản thuộc nội dung của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính trong quy trình ban hành và trong tổ chức thực thi quyết định hành chính; phân tích một cách có hệ thống và chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính hiện nay. Luận án đề...

 • -


 • Phạm Ngọc Nhân (2014)

 • Trình bày những biện pháp cơ bản của Lê nin đã thực hiện để cải tiến bộ máy nhà nước theo phương châm "Thà ít mà tốt": i) Tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình hoạt động của bộ máy nhà nước, ii) Hợp lý hóa các tổ chức, biên chế, thực hành tiết kiệm, iii) Làm tốt công tác cán bộ

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (2005)

 • Tìm hiểu khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xu hướng xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong điều kiện có Bộ luật điều chỉnh.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Cải cách hành chính nhìn từ quản lý phát triển xã hội luôn đặt trong trạng thái động, vì tính liên tục của đời sống và tính phụ thuộc của quản trị vào đời sống xã hội. Cho dù có sự khác biệt chế độ chính trị hay bối cảnh xã hội thì cải cách hành chính luôn hướng đến mục tiêu quản trị xã hội để phát triển.

 • Bài trích


 • Chế Viết Sơn (2015)

 • Bài viết đề cập đến những kết quả bước đầu đạt được từ công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng và những kinh nghiệm mà Đà Nẵng rút ra trong quá trình thực tiễn chỉ đạo, điều hành, theo dõi, tổng kết và đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.