Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Văn Trân, Ngô Hà Trung (2015)

 • Chính quyền các tỉnh miền Trung đã có nhiều chủ trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên, công tác này ít nhiều còn bất cập, có lúc diễn biến phức tạp.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó hiện đại hóa khu vực công và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước được xem là giải pháp căn bản. Thực tiễn này y...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quỳnh Nga, Chu Thị Khánh Ly (2015)

 • Họp báo là hoạt động diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong quá trình quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm cung cấp thông tin đến người dân thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác, từ đó thiết lập và duy trì quan hệ hữu ích giữa Nhà nước với công dân

 • Bài trích


 • Phạm Thị Ninh, Trần Thị Hương Huế (2015)

 • Bài viết đề cập đến tính khuôn mẫu của ngôn ngữ hành chính và các cấp độ của tính khuôn mẫu của ngôn ngữ hành chính.

 • Bài trích


 • Phạm Đức Chính (2015)

 • Cải cách hành chính luôn là động lực cho sự thay đổi, là công việc đầy phức tạp và thử thách, nhưng đem lại hiệu lực và hiêu quả cho khu vực nhà nước, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách là xây dựng quy hoạch chiến lược, cải cách nền công vụ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải thiện chế độ dân chủ, phòng chố...

 • Bài trích


 • Đoàn Kim Huy (2015)

 • Trường Harvard Kennedy được thành lập vào năm 1936 và ban đầu chỉ đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành hành chính công với thời gian đào tạo một năm. Cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, trường mới triển khai chương trình đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công.