Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Lan (2015)

 • Nghiên cứu lịch sử tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ đặc thù ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay nhằm đánh giá, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức và quản lý đối với các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong thời gian tới điều hết sức cần thiết

 • Bài trích


 • Vũ Anh Đào (2015)

 • Quản lý công mới được lấy cảm hứng từ một tập hợp các lý thuyết kinh tế và các giá trị chuẩn mực với mục tiêu là tìm ra cơ chế cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn và nâng cao trình độ quản lý chính phủ. Đặc điểm chính là tăng tính thị trường, chuyển giao quyền lực, quản lý chuyên nghiệp và sử dụng hợp đồng trong cung cấp dịch vụ công.

 • Bài trích


 • Bùi Thị Ngọc Mai (2015)

 • Bài viết đưa ra một số nhận định về những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua, phân tích nguyên nhân của những hạn chế và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đối với vấn đề này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Thư (2015)

 • Trong thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính, việc thực thi quyền hạn, nhiệm vụ của thẩm phán khẳng định rõ nét vai trò của thẩm phán trong việc bảo đảm chất lượng xét xử vụ án hành chính. Xây dựng đội ngũ thẩm phán đủ mạnh góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án là nội dung hết sức cần thiết và cấp bách trong cải cách tư pháp của nước ta hiện nay.

 • Bài trích


 • Đoàn Thị Bạch Liên (2015)

 • Chương "Chính quyền địa phương" đã đánh dấu những thay đổi lớn của Hiến pháp năm 2013, làm rõ hơn tính chất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong mối quan hệ với trung ương đồng thời cũng quy định rõ ràng về phân chia đơn vị hành chính - cơ sở tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuân (2015)

 • Bài viết đề cập đến công tác cải cách hành chính của huyện Mộ Đức. Những thành công bước đầu chính là cơ sở để chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cải cách hành chính.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Hoài Thu (2015)

 • Tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước chính là góp phần tạo ra tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đồng thời làm cho bộ máy nhà nước trở nên gần dân hơn, bảo đảm cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.