Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, VFF-CRT; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2017)

  • Báo cáo PAPI 2016 phản ánh ý kiến đánh giá của 14.063 người dân về hiệu quả của quá trình tương tác với các cấp chính quyền nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trong một năm qua, từ đó các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước. Báo cáo PAPI 2016 hướng tới ba mục đích chính. Thứ nhất, b...

  • Báo cáo


  • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, VFF-CRT; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2015)

  • Quá trình 5 năm thực hiện nghiên cứu Chỉ số PAPI trên phạm vi toàn quốc trùng khớp với nhiệm kỳ chính quyền các cấp giai đoạn 2011-2015. Vì vậy, báo cáo PAPI 2015 cũng tổng kết một cách khái quát trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh trong nhiệm kỳ chính quyền vừa qua, đồng thời cung cấp cho nhiệm kỳ chính quyền ...

  • Báo cáo


  • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, UNDP Việt Nam; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2016)

  • Báo cáo PAPI 2015 tập trung đánh giá xu thế thay đổi về hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thông qua lăng kính của Chỉ số PAPI qua 5 năm của giai đoạn 2011-2015. Báo cáo trình bày chi tiết những biến đổi ở sáu chỉ số nội dung, 22 nội thành phần và 92 chỉ tiêu cụ thể qua thời gian thay vì mô tả kết quả xếp hạng chỉ số PAPI theo các tỉnh/t...