Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • - (-)

 • Luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thủ tục Hành chính Đức năm 1998 (Được ban hành ngày 23 tháng 1 năm 2003 - Công báo Liên bang I trang 102; Sửa đổi lần cuối bởi Điều 2 Khoản 1 Luật ra ngày 14 tháng 8 năm 2009 - Công báo Liên bang I trang 2827).

 • 2015


 • Đinh Ngọc Giang (2015)

 • Electronic Resources; Những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về hộ tịch

 • Luận án


 • Nguyễn Sỹ Tá (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học về cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính hiện hành của các Nhà khách công vụ thuộc các cơ quan QLNN ở Trung ương và địa phương hiện nay, tìm ra hiện trạng những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân hiện...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam (2001-12)

 • Điểm lại những cải cách chính đã được Chính phủ phát động trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong suốt 15 năm đổi mới vừa qua, và xem xét những nhiệm vụ sắp tới. Trong bối cảnh đó, các biện pháp cải cách của chính phủ trong ngành pháp lý, tài chính và hành chính được nêu rõ cũng thành tựu và thách thức với mỗi ngành. Từ đó vạch ra các biện pháp được tiến hành trong việc xây dựng qua...

 • Luận văn


 • Nguyễn Thị Oanh;  Advisor:Nguyễn Tấn Vinh; Ngô Hoài Anh (2019-05-07)

 • Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở các khu công nghệ cao; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian&#x...

 • Luận án


 • Som Khith Vong Phan Nha;  Advisor:Trần Thị Hằng; Nguyễn Hữu Thắng (2019-04-12)

 • Luận án chỉ ra những vấn đề đã được làm rõ, những khoảng trống nghiên cứu và xác định những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong nghiên cứu; Phân tích luận giải cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn QLNN về du lịch ở cấp tỉnh ở CHDCND Lào; luận giải đặc thù QLNN về du lịch cấp tỉnh liên kết với các tỉnh trong và ngoài nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về du lịch trên&...