Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lương Thị Hải Yến (2018-11)

 • Hội quần chúng ở nước ta hiện nay rất phong phú và đa dạng. Các hội đã phát huy được vai trò, chức năng của mình, trở thành một lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chính vì vậy, cần sớm có những giải pháp hoàn thiện pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hội&#...

 • Bài trích


 • Vũ Hải Nam (2017-7)

 • Sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) là một trong 5 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Thời gian qua, các đơn vị SNCL đã từng bước được giao quyền tự chủ trên các phương diện: nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện thu nhập cho đội ngũ viên chức, người làm&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Dwight Perkins, David Dapice; Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Xuân Thành; Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn; Ben Wilkinson, Vũ Thành Tự Anh (2013-08-15)

 • Báo cáo này nhằm cung cấp bối cảnh cho thảo luận chính sách trong Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) thường niên. Báo cáo thảo luận về khu vực kinh tế nhà nước và xác định các nguyên nhân của đổ vỡ, trì trệ và yếu kém từ góc nhìn cải cách thể chế; thảo luận về khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt từ góc nhìn của sự phân tán và kém hiệu qủa của các thể chế...

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2007)

 • Bài viết làm rõ sự cần thiết phải đưa vấn đề giới vào nội dung môn học luật hành chính; tìm hiểu thực trạng vấn đề giới trong nội dung môn học luật hành chính, những vấn đề được thể hiện rõ trong nội dung môn học; một số kiến nghị để thay đổi và hoàn thiện nội dung giảng dạy về giới trong môn luật hành chính.