Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Thị Thủy (2020-07-12)

 • Bài viết trình bày các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền cư trú của công dân, thực trạng, những bất cập vướng mắc của quản lý nhà nước về cư trú trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện.

 • Bài trích


 • Phạm Văn Dũng (2021-05)

 • Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá đất được đẩy lên rất cao, nhất là giá đất ở ven đô, ở nông thôn. Không chỉ đất ở, mà đất vườn ao, đất lâm nghiệp... cũng tăng cao. Nhiều nơi, giá đất tăng 100%, có nơi tăng đột biến 200%. Thị trường đất đai Việt Nam gần giống giai đoạn tăng giá của năm 2006. Tinh trạng "sốt đất" để lại nhiều hệ lụy. Để hạ "sốt" và không...

 • Luận án


 • Phạm văn Phong (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận, thực tiễn trong quản lý nhà nước đối với công chức ngành Thanh tra; luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận đồng thời đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công chức ngành Thanh tra ở Việt Nam hiện nay.

 • Luận án


 • Nguyễn Thu Hiền;  Advisor:Bùi Thị Đào (2021)

 • Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quant lý nhà nước (QLNN) đối với Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) nói chung; đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ngành CAND hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả của QLNN đối với XLVPHC nói chung và QLNN đối với XLVPHC từ thực tiễn ng...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy (2020-07-12)

 • Quản lý nhà nước về cư trú là việc chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật về cư trú để đặt ra các quy định nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền cư trú của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.