Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1997


 • Authors: Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và các yếu tố cấu thành của nó; Xác định các nguyên tắc, yêu cầu đối với cải cách thủ tục hành chính; Cơ cấu các văn bản về thủ tục hành chính; Các biện pháp đảm bảo về thể chế và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

 • 1996


 • Authors: Vũ Thư (1996)

 • Ở bài viết này, chúng tôi đề cập chế định hồi tị với tư cách là một yếu tố của thủ tục hành chính, trong bối cảnh cải cách hành chính nói trên. Hồi tị là từ gốc Hán, có nghĩa là "lánh đi". Trong hệ thống pháp luật nước ta, với nghĩa đó, chế định hồi tị nói chung được hiểu là sự thay đổi bắt buộc đối với người tiến hành tố tụng trong những trường hợp pháp luật qui định, để hoạt động tố tụng có kết quả trong điều kiện khách quan, bảo đảm pháp chế.

 • Bản thông tin • Luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thủ tục Hành chính Đức năm 1998 (Được ban hành ngày 23 tháng 1 năm 2003 - Công báo Liên bang I trang 102; Sửa đổi lần cuối bởi Điều 2 Khoản 1 Luật ra ngày 14 tháng 8 năm 2009 - Công báo Liên bang I trang 2827).

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thế Quyền (1995)

 • Hệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Quang (2001)

 • Xử phạt hành chính là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo thực hiện các quy định về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính sẽ là vấn đề rất quan trọng. Phạm vi bài viết đi sâu phân tích các quy định cụ thể về thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Phúc Thành (1997)

 • Với nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, về quy luật phát triển khách quan của nền kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, về vai trò và vị trí của pháp luật hành chính, Nhà nước ta đã ban hành những quy định mới về quản lý hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi nền kinh tế. Vai trò của pháp luật hành chính đối với nền kinh tế thể hiện qua cơ cấu sở hữu; cơ chế kinh tế; địa vị pháp lý hành chính của cơ quan nhà nước trong nền kinh tế thị trường; thủ tục hành chính; cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo.