Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1995


 • Muroi (1995)

 • Việc ban hành luật thủ tục hành chính và hệ thống luật hành chính -- Dự thảo về Luật thủ tục hành chính và một số vấn đề tồn tại -- Lãnh đạo hành chính và thủ tục hành chính -- Tầm quan trọng của việc xác định vị trí của lãnh đạo hành chính

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm gi...

 • Luận án


 • Chu Thị Khánh Ly;  Advisor:Trịnh Thanh Hà; Đào Thị Ái Thi (2018)

 • Phân tích thực trạng phát triển văn hóa hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với những thành tựu và hạn chế nhất định trên các nội dung của 3 yêu tố cấu trúc: cá nhân, tổ chức, hệ thống. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhằm phục vụ người dân và tổ chức côn...

 • Bài trích


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Tạp chí Mặt trận, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân nguyện, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2011)

 • Báo cáo PaPi 2011 được cấu trúc tượng tự báo cáo PaPi 2010.3 Chương 1 nêu rõ cơ sở lý luận, bối cảnh thực hiện nghiên cứu PaPi 2011 và những thay đổi căn bản về phương pháp luận nhằm cải thiện chất lượng khảo sát. Chương 2 trình bày một số phát hiện nghiên cứu chỉ báo về xu thế chung ở tầm quốc gia khi so sánh một số chỉ số của năm 2011 với năm 2010. Chương 3 trình bày...