Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Phạm Quốc Sử;  Advisor:Trần Minh Đức, Nguyễn Cảnh Hợp (2019)

 • Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và logic, đã tập hợp, phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật, thực thi pháp luật và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát TTHC tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân làm cơ sở cho việc kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực thi pháp luật có...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Hiếu (-)

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội giai đoạn 2014-2016, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội trong thời gian tới.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phúc Thành (1997)

 • Với nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, về quy luật phát triển khách quan của nền kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, về vai trò và vị trí của pháp luật hành chính, Nhà nước ta đã ban hành những quy định mới về quản lý hành chính, tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi nền kinh tế. Vai trò của pháp luật hành chính đối với nền kinh tế thể hiện qua cơ cấu sở hữu; cơ ...

 • 1997


 • Vũ Thư (1997)

 • Nhận thức những bất cập của thủ tục hành chính là những khiếm khuyết lớn trong nền hành chính nhà nước, từ năm 1992, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị số 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy các cấp --Tiến hành cải các hành chính về thể chế và tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm rõ các vấn đề: Thủ tục hành chính và c...