Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Ngọc Thỉnh (1999)

 • Phân tích khái quát chế định sở hữu tư nhân qua các giai đoạn để thấy pháp luật của nhà nước ta về sở hữu tư nhân đã và đang có nhiều thay đổi khi chúng ta bước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc hoàn thiện pháp luật sở hữu tư nhân là điều tất yếu và phản ánh rõ nét đường lối chính sách của quốc gia đó.

 • 1998


 • Nguyễn Duy Chiến (1998)

 • Khái lược đôi nét những qui định của Hiến pháp về việc ký kết điều ước quốc tế (đa phương và song phương) trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.Lần lượt đi sâu nghiên cứu về 4 bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992.Tiến hành phân tích 4 đặc trưng đổi mới về việc qui định ký kết điều ước quốc tế trong bản Hiến pháp năm 1992. Đưa ra một số đánh giá các qui định của các ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1995)

 • Có thể nói hầu hết các quy phạm hiến pháp về quan hệ giữa nhà nước và công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội đều tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, có nghĩa là quyền của bên này đồng thời là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Thực hiện yêu cầu này vừa bảo đảm lợi ích của lợi ích của nhà ước và cá nhân, vừa phòng ngừa những hành&#x...

 • 1999


 • Tống Công Cường (1999)

 • Electronic Resources; Tìm hiều những tính chất đặc biệt của Hiến pháp. Trình bày và tiến hành nghiên cứu một số mô hình của cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước bao gồm: cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan tư pháp; cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan dân cử (cơ quan quyền lực - cơ quan chính trị); cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan được thành lập trên cơ sở phối hợp...

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1996)

 • Chế định tổng thống Hoa Kỳ trong Hiến pháp và trong thực tiễn là đề tài còn gây nhiều tranh luận trong giới luật gia và chính trị gia. Vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ càng làm cho chế định của Tổng thống trở nên quan trọng hơn. Nhờ vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ mà tổng thống của Hoa Kỳ đã trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trên chính trường.

 • Sách


 • - (1957-05)

 • Bản Hiến pháp này là bản do Quốc hội An-ba-ni sửa đổi và thông qua ngày 4-7-1950 được Nhà xuất bản Sự thật dịch theo bản dịch Hoa văn của Nhà xuất bản nhân dân Trung Quốc xuất bản tại Bắc Kinh năm 1953.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội lâm thời nước Cộng hoà dân chủ Đức (1957)

 • Bản Hiến pháp do Uỷ ban nhân dân Đức thảo ra và thông qua ngày 19-3-1949. Sau đó đã được Đại hội đại biểu nhân dân Đức phê chuẩn ngày 3-5-1949 và cuối cùng được Quốc hội lâm thời nước Cộng hoà dân chủ Đức phê chuẩn và tuyên bố có hiệu lực kể từ ngày 7-10-1949. Bản dịch theo bản Hoa văn của NXB Nhân dân Trung Quốc năm 1953.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ (1957)

 • Bản Hiến pháp được Đại Hô-lan nhân dân (Quốc hội) Mông Cổ thông qua ngày 30-6-1940, sửa lại bổ sung tháng 2-1949.