Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2006


 • Đào Trí Úc (2006)

 • Vì sao cần có tài phán hiến pháp?: Dân chủ-nhà nước pháp quyên-hiến pháp; tài phán hiến pháp-công cụ duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước pháp quyền và nền dân chủ -- Những đặc trưng đãng chú ý của các hình thức tài phán hiến pháp ở các nước trên thế giới: Tài phán hiến pháp ở Anh -Mỹ; tài phán hiến pháp ở các nước Châu Âu lục địa -- Những tiền đề nào cho vấn đề tài phán hiến&#x...

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Phân tích nội dung các vấn đề liên quan đến quyền tư pháp, hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp: khái niệm, phạm vi, tính chất và hệ thống. Chỉ ra vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp và vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong hoạt động tư pháp

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...

 • 2007


 • Đào Trí Úc (2007)

 • Nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa lập hiến Việt Nam hiện đại. Những thành tựu chủ yếu của quá trình phát triển chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam. Những vấn đề đặt ra trong sự phát triển tiếp theo của chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn đa diện, sâu sắc và nhiều gợi mở liên quan đến vấn đề phát triển nhận thức về Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, là cơ sở cho việc đưa Hiến pháp vào thực tiễn cuốc sống xã hội và sinh hoạt quốc gia đối với nền khoa học pháp lý nói chung và chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam nói riêng

 • 2013


 • Đào Trí Úc (2013)

 • Thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân vào quá trình sửa đổi Hiến pháp là yêu cầu khách quan và tư tưởng xuyên suốt đối với hoạt động lập hiến ở Việt Nam. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc họi thảo luận sư bộ và được đưa ra toàn dân thảo luận, đóng góp ý kiến. Về quy trình sửa đổi Hiến pháp, Dự thảo đưa ra phương án: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông ...

 • 2012


 • Đào Trí Úc (2012)

 • Theo Hiến pháp 1992 việc bảo vệ Hiến pháp ở nước ta được thiết kế ở mức độ giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho các thiết chế quyền lực nhà nước ở trung ương bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giám sát việc tôn trọng và thi hành Hiến pháp

 • 2012


 • Đào Trí Úc (2012)

 • Vai trò, vị trí của chính sách công -- Về nghiên cứu chính sách công -- Chính sách công với Hiến pháp và hệ thống pháp luật

 • previous
 • 1
 • next