Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hoàng Thị Ngân (2014)

 • Phân tích mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác theo Hiến pháp 2013. Phân tích hoạt động hoạch định chính sách quốc gia ở các Điều 69, Điều 70, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ, Bộ trưởng trong việc thực hiện&...

 • -


 • Võ Trí Hảo (2014)

 • Phân biệt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị. Phân tích chức năng và trách nhiệm chính trị của Chính phủ theo Điều 94, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày nội dung nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ : phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường tính liên đới chịu trách nhiệm chính trị của Chính phủ; nâng cao động cơ của cơ quan giám sát

 • -


 • Trần Thị Thu Hà (2014)

 • Trình bày nội dung vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Hiến pháp 2013 tiếp tục đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng. Đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 2001 tăng cường vai trò của Thủ tướng Chính phủ

 • -


 • Hoàng Minh Hội (2014)

 • Phân tích những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền giám sát của Nhân dân đối với bộ máy nhà nước thông qua ba thiết chế : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội; các nhân công dân với việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân và qua việc thực hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Phân tích nội dung các vấn đề liên quan đến quyền tư pháp, hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp: khái niệm, phạm vi, tính chất và hệ thống. Chỉ ra vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp và vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong hoạt động tư pháp

 • -


 • Phạm Văn Hùng (2014)

 • Khái quát về Tòa án- cơ quan thực hành quyền tư pháp, thành công lớn của các nhà lập hiến. Trình bày nội dung chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự : bảo đảm sự đúng đắn trong việc bắt người; bảo đảm không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình... Phân tích ý nghĩa của chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự trong Hiến pháp 2013