Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Kiều Trang (2014)

  • Những nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013): Thể hiện rõ hơn bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước...

  • previous
  • 1
  • next