Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đào Trí Úc (2015)

  • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...

  • Bài trích


  • Trần Ngọc Đường (2015)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định cho việc đổi mới về chất mô hình lập pháp. (2) Mô hình lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định để nhận thức thống nhất một số vấn đề còn có các quan niệm khác nhau trong thực tiễn lập pháp.

  • Bài trích


  • Bùi Thị Hường (2018-11)

  • Chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xem là một trong những thành tựu của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, nội dung các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa được ghi nhận đầy đủ. Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong Hiến pháp năm 2013 và quá trình triển khai thi hành trong 5 năm qua, tác giả bài viết ...