Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Duy Chiến (1998)

 • Khái lược đôi nét những qui định của Hiến pháp về việc ký kết điều ước quốc tế (đa phương và song phương) trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.Lần lượt đi sâu nghiên cứu về 4 bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992.Tiến hành phân tích 4 đặc trưng đổi mới về việc qui định ký kết điều ước quốc tế trong bản Hiến pháp năm 1992. Đưa ra một số đánh giá các qui định của các ...

 • 2014


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • Electronic Resources; So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • -


 • Nguyễn Văn Cương (2014)

 • Phân tích bản chất quyền hành pháp trong quan niệm của Montesquieu thể hiện rõ trong việc thiết kế cơ cấu quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Trình bày các quan niệm về quyền hành pháp ở Việt Nam hiện nay. Đề cập ba vấn đề cần giải quyết về quyền hành pháp trong Hiến pháp 2013

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn đa diện, sâu sắc và nhiều gợi mở liên quan đến vấn đề phát triển nhận thức về Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, là cơ sở cho việc đưa Hiến pháp vào thực tiễn cuốc sống xã hội và sinh hoạt quốc gia đối với nền khoa học pháp lý nói chung và chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam nói riêng

 • 2014


 • Trần Minh Đức (2014)

 • Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, những quy định mới về Chính phủ đang được triển khai thực thi, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 vẫn có hiệu lực, dẫn đến đòi hỏi phải xây dựng được Luật Tổ chức Chính phủ mới thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và những quy định đang có...

 • previous
 • 1
 • next