Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Huy Quý (2004)

 • Electronic Resources; Nhìn lại quá trình ban hành và sửa đổi Hiến pháp 182: Hiến pháp 1982 của nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Sửa đổi lần thứ nhất Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ hai Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ ba Hiến pháp năm 1982 -- Những nội dung sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư vào năm 2004 -- Nghiên cứu các nội dung quan trọng sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư: Về chính...

 • 2004


 • Bùi Ngọc Sơn (2004)

 • Electronic Resources; Bản chất và ý nghĩa của tố tụng hiến pháp -- Trình bày những loại hình tố tụng hiến pháp: Về loại hình khước biện; loại hình khởi tố -- Khiến nghị và thiết lập tố tụng hiến pháp trong tiến trình cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam trước khi Hiến pháp 1946 ra đời -- Sản phẩm của sự tiếp thu chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam-Hiến pháp 1946 -- Bước thoái trào và tương lai của chủ nghĩa hợp hiến.

 • 2009


 • Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Luật hiến pháp học đường. Phân tích-diễn giải Hiến pháp. Nghiên cứu chủ nghĩa hợp hiến. Phân tích-phê bình Hiến pháp. Thực tế của Hiến pháp. Sơ kết

 • 2009


 • Đinh Ngọc Vượng (2009)

 • Quá trình thành lập Ủy ban giám sát hiến pháp Liên Xô -- Thẩm quyền của Ủy ban Giám sát hiến pháp Liên Xô -- Hoạt động của Ủy ban Giám sát hiến pháp Liên Xô.

 • 2006


 • Hoàng Thị Ngân (2006)

 • Khi xây dựng cơ chế trưng cầu ý dân, cần nghiên cứu các quy định của luật hiến pháp (mà đặc biệt là Hiến pháp) có liên quan tới vấn đề để tổ chức quyền lực nhà nước: Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam -- Quyền lập hiến và trưng cầu ý dân -- Quyền lập pháp và trưng cầu ý dân -- Một số ý kiến cụ thể.