Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Phân tích vai trò của Chính phủ và nội dung công việc Chính phủ cần làm và phải làm theo Hiến pháp 2013. Trình bày quy mô và cơ cấu tổ chức của Chính phủ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm dân số làm việc trong Chính phủ và chi tiêu của Chính phủ so với GDP. Đề xuất kiến nghị tìm cách thể hiện rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ

 • 2014


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 hiện nay là phải phân biệt được các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo. Các đơn vị hành chính tự nhiên là cấp chính quyền hoàn chỉnh, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các đơn vị hành chính nhân tạo là cấp chính quyền không hoàn chỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các chức năng&...

 • 2012


 • Nguyễn Đăng Dung (2012)

 • Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào với cuộc chiến chống tham nhũng? -- Hiến pháp Mỹ và vấn đề phòng, chống tham nhũng -- Vấn đề phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp các quốc gia trên thế giới -- Phòng, chống tham nhũng với việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam

 • previous
 • 1
 • next