Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2014


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • Electronic Resources; So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 đã có những điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước. Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu về các chế độ làm việc của các cơ quan nhà nước được quy định trực tiếp hoặc gián tiếp trong Hiến pháp để làm nổi bật lên chế độ làm việc đặc thù của mỗi ...

 • previous
 • 1
 • next