Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1995)

 • Có thể nói hầu hết các quy phạm hiến pháp về quan hệ giữa nhà nước và công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội đều tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, có nghĩa là quyền của bên này đồng thời là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Thực hiện yêu cầu này vừa bảo đảm lợi ích của lợi ích của nhà ước và cá nhân, vừa phòng ngừa những hành&#x...

 • 2014


 • Vũ Công Giao (2014)

 • Những cơ hội: Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thúc đẩy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia; Hoàn thiện khuân khổ hiến định về quyền con người, quyền công dân -- Những thách thức: Thách thức với việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thách thức với việc thúc đẩy nhà nước pháp quyền; Thách thức với việc cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia;&...

 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Hảo (1997)

 • Ở nước ta về phương diện lý luận, quyền con người, quyền công dân là một lĩnh vực mới cần được nghiên cứu một cách cơ bản, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, dân chủ hoá và hoà nhập quốc tế. Nhận thức đúng nội dung quyền con người, quyền công dân sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện pháp luật, bảo đảm nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.