Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Tô Văn Hoà (2012)

 • Hiến pháp hiện hành của Philippines thực sự coi trọng vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm sự đúng đắn của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đã bao trùm các lĩnh vực có thể kiểm soát được đối với quyền lực nhà nước, chúng ít thể hiện sự chồng chéo và có thể bổ trợ khá tốt cho nhau. Các cơ chế và các nhân tố kiểm soát quyền lực&...

 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • 2014


 • Nguyễn Quang Anh (2014)

 • Bài viết có nội dung gồm: Yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước -- Một số đặc trưng cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước -- Phương hướng hoàn thiện cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước: tiếp tục củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân; làm sâu sắc tính đạo lý và pháp lý trong mối quan h...

 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (2012)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, việc xem xét nhìn nhận đúng đắn tư tưởng chủ quyền nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó sẽ góp phần đẩy mạnh phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, bảo đảm cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện&#x...

 • 2012


 • Nguyễn Phước Thọ (2012)

 • Quy định về chức năng và sứ mệnh chính trị của Chính phủ có một số bất hợp lý -- Chưa phân định rõ thẩm quyền và có một số quy định không tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ -- Chức năng, thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chung chung, dẫn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn ôm đồm, chưa đề cao, phát huy vai trò, trách nhi...