Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Trương Thị Hồng Hà (2011)

  • Tập trung phân tích hai trào lưu tư tưởng lập hiến của Việt Nam: tư tưởng lập hiến yêu nước - khuynh hướng kiên quyết chống thực dân Pháp để giành độc lập cho đất nước; khuynh hướng thoả hiệp: duy trì sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và nhờ Pháp ban hành hiến pháp và pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp hiện hành.

  • previous
  • 1
  • next