Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân United Kingdom mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-31)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Zambia mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị,...

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Yemen mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Yemen mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận thể chế hóa tín ngưỡng chính trị xây dựng quốc gia trong quá trình chuyển đổithời kỳ chủ nghĩa xã hội, và kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, 1980. Hiến pháp và Hiến pháp năm 1992, khung nhân dân Việt Nam, thực hiện vàbảo vệ Hiến pháp này cho các mục tiêu của những người giàu có, quốc gia hùng mạnh,dân chủ, công bằng, và văn minh.

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Vanuatu mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-31)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Zimbabwe khẳng định mong muốn sự tự do, công bằng và bình đẳng. Thực hiện kháng chiến chống lại chủ nghĩa thực dân, phân biệt chủng và tất cả các hình thức thống trị và áp bức,...

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-12-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Tuvalu mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Turkey mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị