Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-31)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Nigeria mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Palestine mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Palau mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ô-man mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Na Uy mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Fiji mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân El Salvador mong muốn giành lại độc lập chính đáng của Quốc gia, với sự tuân thủ thận trọng, công bằng và từ thiện, để nhân phẩm và tự do của cá nhân có thể được đảm bảo, trật tự xã hội thực sự đạt được, sự thống nhất của đất nước chúng ta được khôi phục và sự đồng thuận được thiết lập với các quốc gia khác

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận người dân Ai Cập tin vào dân chủ như một con đường, một tương lai và một lối sống; trong đa dạng chính trị; và trong sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Họ khẳng định quyền của người dân, sự tự do, nhân phẩm và công bằng xã hội là quyền của mọi công dân...

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ethiopia mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-30)

 • Hiến pháp ghi nhận người dân Pháp tuyên bố một cách long trọng về sự gắn bó của họ đối với Quyền của Con người và các nguyên tắc chủ quyền quốc gia theo quy định của Tuyên bố năm 1789, được xác nhận và bổ sung bởi Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946, và các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hiến chương cho Môi trường năm 2004.