Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Swaziland mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp Vương quốc Thái Lan (Tạm thời), B.E. 2557 (2014) Sửa đổi (Số 1), B.E. 2558 (2015) theo đó quy định rằng sẽ có Ban soạn thảo Hiến pháp được sử dụng làm nguyên tắc xây dựng các luật khác bằng cách quy định mới cơ chế cải cách và tăng cường quản lý đất nước. Theo Hiến pháp chỉ ra mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp, cho phép các tổ chức Tòa án và các Cơ quan Độc&#x...

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Sudan mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Suriname mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ecuador mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Cộng hòa Dominican mong muốn giành lại độc lập chính đáng của Quốc gia, với sự tuân thủ thận trọng, công bằng và từ thiện, để nhân phẩm và tự do của cá nhân có thể được đảm bảo, trật tự xã hội thực sự đạt được, sự thống nhất của đất nước chúng ta được khôi phục và sự đồng thuận được thiết lập với các quốc gia khác

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Síp mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-04)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Cuba với niềm tin vào tương lai thông qua một nước cộng hòa, liên bang, dân chủ, đa nguyên hệ thống, đã được giải quyết với quyết tâm của đàn ông, phụ nữ, người già và thanh niên của chúng tôi tôn trọng luật pháp, thiết lập công bằng và bình đẳng, gạt bỏ chính trị xâm lược, chú ý đến phụ nữ và quyền của họ, người già và họ mối quan tâm, và trẻ...

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Cuba với niềm tin vào tương lai thông qua một nước cộng hòa, liên bang, dân chủ, đa nguyên hệ thống, đã được giải quyết với quyết tâm của đàn ông, phụ nữ, người già và thanh niên của chúng tôi tôn trọng luật pháp, thiết lập công bằng và bình đẳng, gạt bỏ chính trị xâm lược, chú ý đến phụ nữ và quyền của họ, người già và họ mối quan tâm, và trẻ...

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Cuba với niềm tin vào tương lai thông qua một nước cộng hòa, liên bang, dân chủ, đa nguyên hệ thống, đã được giải quyết với quyết tâm của đàn ông, phụ nữ, người già và thanh niên của chúng tôi tôn trọng luật pháp, thiết lập công bằng và bình đẳng, gạt bỏ chính trị xâm lược, chú ý đến phụ nữ và quyền của họ, người già và họ mối quan tâm, và trẻ...