Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Tô Văn Hoà (2012)

 • Hiến pháp hiện hành của Philippines thực sự coi trọng vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm sự đúng đắn của việc thực hiện quyền lực nhà nước. Các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đã bao trùm các lĩnh vực có thể kiểm soát được đối với quyền lực nhà nước, chúng ít thể hiện sự chồng chéo và có thể bổ trợ khá tốt cho nhau. Các cơ chế và các nhân tố kiểm soát quyền lực&...

 • 2014


 • Trường Vĩnh Xuân (2014)

 • Trình bày cơ sở hiến định -- Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến quyền con người: Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm những nguyên tắc của luật quốc tế về tôn trọng quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, không để xảy ra oan sai; pháp luật về tố tụng hình sự cầ...

 • -


 • Võ Trí Hảo (2014)

 • Phân biệt trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị. Phân tích chức năng và trách nhiệm chính trị của Chính phủ theo Điều 94, Điều 96 Hiến pháp 2013. Trình bày nội dung nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ : phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường tính liên đới chịu trách nhiệm chính trị của Chính phủ; nâng cao động cơ của cơ quan giám sát

 • -


 • Trần Thị Thu Hà (2014)

 • Trình bày nội dung vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Hiến pháp 2013 tiếp tục đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng. Đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 2001 tăng cường vai trò của Thủ tướng Chính phủ

 • -


 • Hoàng Minh Hội (2014)

 • Phân tích những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền giám sát của Nhân dân đối với bộ máy nhà nước thông qua ba thiết chế : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội; các nhân công dân với việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân và qua việc thực hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở