Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Lê Việt Sơn (2014)

 • Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng giữ một vai trò rất quan trọng vì đây là những tư tưởng, quan điểm mang tính chỉ đạo được áp dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng, áp dụng và thực hiện pháp luật. Bài viết phân tích những điểm mới về các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng của Tòa án trong Hiến pháp mới để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất hoàn thiện ...

 • -


 • Vũ Thư (2014)

 • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...

 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • -


 • Hoàng Thị Kim Quế (2014)

 • Với vị thế là Luật gốc, luật cơ bản, là văn kiện chính trị - pháp lý căn bản nhất của Quốc gia, Hiến pháp có vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng to lớn và thường nhật trong đời sống quốc gia, nhà nước và của bản thân mỗi công dân. Giáo dục Hiến pháp do vậy cần phải được nhận thức và thực hành. Giáo dục Hiến pháp, pháp luật là tiền để để xây dựng, tạo lập văn hóa nhân quyền, vă...