Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Huy Quý (2004)

 • Electronic Resources; Nhìn lại quá trình ban hành và sửa đổi Hiến pháp 182: Hiến pháp 1982 của nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Sửa đổi lần thứ nhất Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ hai Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ ba Hiến pháp năm 1982 -- Những nội dung sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư vào năm 2004 -- Nghiên cứu các nội dung quan trọng sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư: Về chính...

 • -


 • Nguyễn Hữu Vạn (2014)

 • Trình bày vai trò quan trọng của KTNN : tăng cường giám sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân đối với quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần đảm bảo minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân tích nội dung chủ yếu để triển khai&#x...

 • 2004


 • Bùi Ngọc Sơn (2004)

 • Electronic Resources; Bản chất và ý nghĩa của tố tụng hiến pháp -- Trình bày những loại hình tố tụng hiến pháp: Về loại hình khước biện; loại hình khởi tố -- Khiến nghị và thiết lập tố tụng hiến pháp trong tiến trình cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 • 2006


 • Đào Trí Úc (2006)

 • Vì sao cần có tài phán hiến pháp?: Dân chủ-nhà nước pháp quyên-hiến pháp; tài phán hiến pháp-công cụ duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước pháp quyền và nền dân chủ -- Những đặc trưng đãng chú ý của các hình thức tài phán hiến pháp ở các nước trên thế giới: Tài phán hiến pháp ở Anh -Mỹ; tài phán hiến pháp ở các nước Châu Âu lục địa -- Những tiền đề nào cho vấn đề tài phán hiến&#x...