Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Bahamas (2018-07-30)

 • Hiến pháp nhận định rằng, trong quá trình gần 500 năm từ khi phát kiến ra Bahamas,người dân Bahamas nhận ra rằng cần có một đạo luật tối cao đảm bảo quyền tự do của họ và những giá trị Kito giáo. Đó là tiền đề cho sự ban hành Hiến pháp này...

 • Văn bản pháp luật


 • Hạ viện Bahrain (2019-01-29)

 • Hiến pháp này ban hành bao gồm các sửa đổi đã được thực hiện theo các quy định của Hiến chương hành động quốc gia và bổ sung cho tất cả các văn bản không được cung cấp....

 • Văn bản pháp luật


 • Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng, người dân Bangladesh đã trải qua một cuộc chiến tranh giành độc lập để đến ngày 26/03/1971 tuyên bố là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Và để duy trì quyền lực tối cao của nhà nước như là hiện thân ý chí của người Bangladesh, Hiến pháp ra đời như một đạo luật tối cao khẳng dịnh điều này, để xây dựng một đất nước thịnh vượng, sẵn sàng hòa nhập với ...

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Thụy Sĩ mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Sách


 • Sumit Bisarya, Melissa Crouch (2015)

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan hàng năm về quá trình chuyển đổi hiến pháp trên toàn thế giới. Ngoài việc là một nguồn lực cho những người quan tâm đến các chuyển đổi về chính trị và hiến pháp - như các hiến pháp là trung tâm của hòa bình, xây dựng nhà nước, luật pháp, nhân quyền và quản trị tốt - Đánh giá hàng năm cung cấp thông tin chi tiết về một loạt các vấn đề quan trọng ...

 • Báo cáo


 • David Bilchitz, Daryl Glaser (2018-9-28)

 • Báo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.

 • Cẩm nang


 • Markus Böckenförde, Nora Hedling; Winluck Wahiu (2011)

 • Ấn bản này đáp ứng những khoảng trống kiến thức mà các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và các học viên tham gia vào việc xây dựng hiến pháp đương đại. Mục đích chính của nó là cung cấp một bản vẽ công cụ lớp học đầu tiên về các bài học từ thực hànhđến các xu hướng trong xây dựng hiến pháp. Sách được chia thành các chương có thể được đọc như các phân đoạn riêng lẻ, m...