Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Lê Việt Sơn (2014)

 • Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng giữ một vai trò rất quan trọng vì đây là những tư tưởng, quan điểm mang tính chỉ đạo được áp dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng, áp dụng và thực hiện pháp luật. Bài viết phân tích những điểm mới về các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng của Tòa án trong Hiến pháp mới để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất hoàn thiện ...

 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • -


 • Hoàng Thị Kim Quế (2014)

 • Với vị thế là Luật gốc, luật cơ bản, là văn kiện chính trị - pháp lý căn bản nhất của Quốc gia, Hiến pháp có vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng to lớn và thường nhật trong đời sống quốc gia, nhà nước và của bản thân mỗi công dân. Giáo dục Hiến pháp do vậy cần phải được nhận thức và thực hành. Giáo dục Hiến pháp, pháp luật là tiền để để xây dựng, tạo lập văn hóa nhân quyền, vă...

 • -


 • Nguyễn Hữu Vạn (2014)

 • Trình bày vai trò quan trọng của KTNN : tăng cường giám sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân đối với quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần đảm bảo minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân tích nội dung chủ yếu để triển khai&#x...

 • 2006


 • Đào Trí Úc (2006)

 • Vì sao cần có tài phán hiến pháp?: Dân chủ-nhà nước pháp quyên-hiến pháp; tài phán hiến pháp-công cụ duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước pháp quyền và nền dân chủ -- Những đặc trưng đãng chú ý của các hình thức tài phán hiến pháp ở các nước trên thế giới: Tài phán hiến pháp ở Anh -Mỹ; tài phán hiến pháp ở các nước Châu Âu lục địa -- Những tiền đề nào cho vấn đề tài phán hiến&#x...

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Phân tích nội dung các vấn đề liên quan đến quyền tư pháp, hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp: khái niệm, phạm vi, tính chất và hệ thống. Chỉ ra vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp và vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong hoạt động tư pháp