Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2015)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định cho việc đổi mới về chất mô hình lập pháp. (2) Mô hình lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định để nhận thức thống nhất một số vấn đề còn có các quan niệm khác nhau trong thực tiễn lập pháp.

 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc giới hạn quyền con người là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tế không đơn giản vì tính trừu tượng của nó. Bài viết phân tích nguyên tắc giới hạn quyền con người theo luật quốc tế cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia, đề xuất vận dụng phương pháp phân tích cân xứ...

 • -


 • Nguyễn Hữu Đức (2014)

 • Trình bày những bất cập, vướng mắc từ quy định của Luật 2003. Những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, vướng mắc. Một số vấn đề cần nghiên cứu xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương