Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn đa diện, sâu sắc và nhiều gợi mở liên quan đến vấn đề phát triển nhận thức về Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, là cơ sở cho việc đưa Hiến pháp vào thực tiễn cuốc sống xã hội và sinh hoạt quốc gia đối với nền khoa học pháp lý nói chung và chủ nghĩa lập hiến ở Việt Nam nói riêng

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (1997)

 • Giải thích hiến pháp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Song trên thực tế hoạt động này còn ít được quan tâm. Uỷ ban thượng vụ Quốc hội cũng như Hội đồng nhà nước trước đây chưa có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào chính thức yếu cầu cơ quan này giải thích Hiến pháp bằng văn bản.

 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Hảo (1997)

 • Ở nước ta về phương diện lý luận, quyền con người, quyền công dân là một lĩnh vực mới cần được nghiên cứu một cách cơ bản, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, dân chủ hoá và hoà nhập quốc tế. Nhận thức đúng nội dung quyền con người, quyền công dân sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện pháp luật, bảo đảm nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

 • -


 • Hoàng Minh Khôi (2014)

 • Nêu nhận thức về sự bảo hộ và bảo đảm quyền trẻ em trong quan hệ lao động; quan hệ hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật và pháp luật tố tụng được hiến định cụ thể trong Hiến pháp 2013. Đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung căn bản hệ thống pháp luật tố tụng đối với trẻ em trên các lĩnh vực lao động, dân sự, hành chính và hình sự

 • Tạp chí


 • Trương Thị Hồng Hà (2011)

 • Tập trung phân tích hai trào lưu tư tưởng lập hiến của Việt Nam: tư tưởng lập hiến yêu nước - khuynh hướng kiên quyết chống thực dân Pháp để giành độc lập cho đất nước; khuynh hướng thoả hiệp: duy trì sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và nhờ Pháp ban hành hiến pháp và pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp hiện hành.