Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Đức Mạnh (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã dành Điều 12 trong Chương I - Chế độ chính trị để quy định về chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Có thể thấy rằng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính sách đối ngoại của nhà nước đã thể hiện đầy đủ, xúc tích, cô đọng rất nhiều nội hàm mới làm cơ sở chính trị - pháp lý cho công cuộc đổi hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước&#...

 • Bài trích


 • Lương Minh Tuân, Đỗ Ngọc Tú (2015)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Hoạt động lập hiến của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (2) Hoạt động lập pháp của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (3) Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp.

 • 2012


 • Nguyễn Phước Thọ (2012)

 • Quy định về chức năng và sứ mệnh chính trị của Chính phủ có một số bất hợp lý -- Chưa phân định rõ thẩm quyền và có một số quy định không tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ -- Chức năng, thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chung chung, dẫn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn ôm đồm, chưa đề cao, phát huy vai trò, trách nhi...

 • 2013


 • Xuan-Thao Nguyen (2013)

 • Quốc hội và Tòa án tối cao Hoa Kỳ tiếp tục trung thành với tầm nhìn của các nhà lập hiến bằng việc xây dựng một hệ thống pháp luật mang tính khuyền khích cao đối với sáng chế và quyền tác giả. Độc quyền trao cho các nhà sáng chế và tác giả không tồn tại vĩnh viễn và xã hội được hưởng lợi từ các sáng chế và tác phẩm của họ