Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2012


 • Mai Hồng Quỳ (2012)

 • Quyền tự do kinh doanh của công dân theo Hiến pháp năm 1946 và theo một số văn bản pháp luật giai đoạn 1945-1959 -- Các quyền tự do kinh doanh của công dân trong giai đoạn Hiến pháp năm 1959 có hiệu lực -- Quyền tự do kinh doanh của công dân trong giai đoạn Hiến pháp năm 1980 có hiệu lực -- Quyền tự do kinh doanh của công dân trong giai đoạn Hiến pháp năm 1992 và một số vấn&...

 • 2012


 • Nguyễn Minh Đoan (2012)

 • Vấn đề sở hữu trong đó có Sở hữu đất đai phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất, quản lý, kahi thác tài sản trong xã hội và phải do nhân dân bàn bạc, quyết định; việc sửa đổi Hiến pháp lần này các quyết sách về kinh tế tỏng đó có vấn đề Sở hữu đất đai sẽ được các nàh kinh tế và pháp lý giải quyết một cách thấu đáo

 • 2012


 • Phạm Hữu Nghị (2012)

 • Cơ cấu của các bản hiến pháp của Việt Nam -- Những nét tương đồng và những nét khác biệt trong cơ cấu của các bản hiến pháp trên thế giới -- Các yếu tố cần được tính đến khi xây dựng cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi và đề xuất cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi

 • 2012


 • Nguyễn Đăng Dung (2012)

 • Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào với cuộc chiến chống tham nhũng? -- Hiến pháp Mỹ và vấn đề phòng, chống tham nhũng -- Vấn đề phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp các quốc gia trên thế giới -- Phòng, chống tham nhũng với việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam