Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2012


 • Lê Mai Thanh (2012)

 • Quyền sở hữu trí tuệ trong các văn bản Hiến pháp trước năm 1992 -- Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 -- Đề xuất quy định về Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiến pháp sửa đổi

 • 2012


 • Đào Trí Úc (2012)

 • Vai trò, vị trí của chính sách công -- Về nghiên cứu chính sách công -- Chính sách công với Hiến pháp và hệ thống pháp luật

 • Sách


 • Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn; Lã Khánh Tùng (2013)

 • Cuốn sách này bao gồm những kiến thức phổ thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp. Vì thế, nó không chỉ đề cập đến hiến pháp của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.

 • Báo cáo


 • David Bilchitz, Daryl Glaser (2018-9-28)

 • Báo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.

 • Báo cáo


 • - (2014)

 • Báo cáo thảo luận và phân tích bốn mô hình cho các cuộc họp tòa án hiến pháp, nhấn mạnh đặc biệt về hiệu quả của các mô hình đó nhằm thúc đẩy ý thức đầu tư chính trị trên diễn đàn chính trị. Xem xét bốn mô hình đã được áp dụng ở sáu quốc gia: Đức, Nam Phi, Ai Cập, Iraq, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo cũng so sánh các nguyên tắc cần thiết để bổ sung vào tòa án hiến p...