Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Hữu Phước (2015)

 • Với mục tiêu xây dựng một bản Hiến pháp của thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước nên các nội dung quan trọng liên quan đến chính sách đối ngoại của Nhà nước ta về quyền con người, bảo vệ hòa bình an ninh khu vực và thế giới, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế (ĐƯQT) mà Việt Nam là thành viên, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, đã được Hiến ph...

 • Bài trích


 • Đỗ Văn Đại (2015)

 • Theo đánh giá chung, Chương II Hiến pháp năm 2013 về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân " là chương thể hiện sự đổi mới, phát triển cả về nhận thức và cả về cách thức thể hiện. Bài viết tập trung đánh giá tác động của những điểm mới trong Hiến pháp tới pháp luật dân sự (về nội dung) theo hai hướng: nghiên cứu tác động của các quy định mới&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2015)

 • Đảng Cộng sản đầu tiên trên thế giới còn gọi là Đồng minh những người cộng sản được thành lập năm 1847 với tuyên ngôn nổi tiếng: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" do Mác và Ăng-ghen soạn thảo năm 1848, trong đó đã nêu rõ: "giành chính quyền đã trở thành sứ mệnh vĩ đại của giai cấp công nhân", đảng của giai cấp công nhân phải là đảng cầm quyền

 • -


 • Phạm Hồng Thái (2014)

 • Phân tích chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1946. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp 1959. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1980. Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi,bổ sung năm 2001). Chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp 2013

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Đưa ra những điều luật cơ bản cần sửa đổi trong Hiến pháp 1992: về lời nói đầu; về chương 1 chế độ chính trị; về chương 2 chế độ kinh tế; về bộ máy nhà nước.