Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Tống Công Cường (1999)

  • Electronic Resources; Tìm hiều những tính chất đặc biệt của Hiến pháp. Trình bày và tiến hành nghiên cứu một số mô hình của cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước bao gồm: cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan tư pháp; cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan dân cử (cơ quan quyền lực - cơ quan chính trị); cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan được thành lập trên cơ sở phối hợp...

  • Tạp chí


  • Hoàng Văn Tú (2011)

  • Bài viết làm rõ quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Hiến pháp quy định tổ chức nhà nước, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan nhà nước ở trung ương và quyền cơ bản của con người. Như vậy, xét về mặt nội dung, hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng nhất của mỗi quốc ...

  • Tạp chí


  • Trần Ngọc Đường (2011)

  • Hiến pháp và dân chủ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai yếu tố không tách rời nhau. Hiến pháp dân chủ phải là bản hiến pháp có nội dung và cách thức xây dựng dân chủ đồng thời là phương tiện để cho nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ. Ngược lại, dân chủ là điều kiện cần và đủ cho bản hiến pháp dân chủ ra đời, tồn tại và phát huy giá trị.