Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Vũ Thư (2014)

 • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về...

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2015)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định cho việc đổi mới về chất mô hình lập pháp. (2) Mô hình lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định để nhận thức thống nhất một số vấn đề còn có các quan niệm khác nhau trong thực tiễn lập pháp.

 • 1999


 • Tống Công Cường (1999)

 • Electronic Resources; Tìm hiều những tính chất đặc biệt của Hiến pháp. Trình bày và tiến hành nghiên cứu một số mô hình của cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước bao gồm: cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan tư pháp; cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan dân cử (cơ quan quyền lực - cơ quan chính trị); cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan được thành lập trên cơ sở phối hợp...

 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Tú (2011)

 • Bài viết làm rõ quan niệm về hiến pháp và xu hướng phát triển của hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Hiến pháp quy định tổ chức nhà nước, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan nhà nước ở trung ương và quyền cơ bản của con người. Như vậy, xét về mặt nội dung, hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng nhất của mỗi quốc ...