Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Ngô Đức Mạnh (2015)

  • Hiến pháp năm 2013 đã dành Điều 12 trong Chương I - Chế độ chính trị để quy định về chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Có thể thấy rằng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính sách đối ngoại của nhà nước đã thể hiện đầy đủ, xúc tích, cô đọng rất nhiều nội hàm mới làm cơ sở chính trị - pháp lý cho công cuộc đổi hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước&#...

  • Bài trích


  • Lương Minh Tuân, Đỗ Ngọc Tú (2015)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Hoạt động lập hiến của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (2) Hoạt động lập pháp của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (3) Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp.

  • Bài trích


  • Lê Văn Quyền (2020-04)

  • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.