Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Trần Văn Độ (2014)

  • Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp mới (Hiến pháp 2013) thay cho Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản, nhất là các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước. Các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Tòa án nhân dân (TAND) cũng có nhiều thay đổi, phù hợp với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân&#...

  • 2014


  • Nguyễn Quang Anh (2014)

  • Bài viết có nội dung gồm: Yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước -- Một số đặc trưng cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước -- Phương hướng hoàn thiện cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước: tiếp tục củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân; làm sâu sắc tính đạo lý và pháp lý trong mối quan h...