Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2013


  • Nguyễn Mạnh Hùng (2013)

  • Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong Hiến pháp năm 1946 – Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong Hiến pháp năm 1959 -- Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong Hiến pháp năm 1980 -- Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001

  • 2014


  • Trần Minh Đức (2014)

  • Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, những quy định mới về Chính phủ đang được triển khai thực thi, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 vẫn có hiệu lực, dẫn đến đòi hỏi phải xây dựng được Luật Tổ chức Chính phủ mới thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và những quy định đang có...