Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Bùi Ngọc Thanh (2014)

  • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Minh Đoan (1997)

  • Giải thích hiến pháp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Song trên thực tế hoạt động này còn ít được quan tâm. Uỷ ban thượng vụ Quốc hội cũng như Hội đồng nhà nước trước đây chưa có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào chính thức yếu cầu cơ quan này giải thích Hiến pháp bằng văn bản.

  • Bài trích


  • Lương Minh Tuân, Đỗ Ngọc Tú (2015)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Hoạt động lập hiến của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (2) Hoạt động lập pháp của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (3) Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp.