Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phạm Văn Hùng (2014)

  • Khái quát về Tòa án- cơ quan thực hành quyền tư pháp, thành công lớn của các nhà lập hiến. Trình bày nội dung chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự : bảo đảm sự đúng đắn trong việc bắt người; bảo đảm không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình... Phân tích ý nghĩa của chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự trong Hiến pháp 2013

  • Tạp chí


  • Hoàng Văn Hảo (1997)

  • Ở nước ta về phương diện lý luận, quyền con người, quyền công dân là một lĩnh vực mới cần được nghiên cứu một cách cơ bản, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, dân chủ hoá và hoà nhập quốc tế. Nhận thức đúng nội dung quyền con người, quyền công dân sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện pháp luật, bảo đảm nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.